Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

forumprzeciwdepresji.pl

Warunkiem korzystania z serwisu www.forumprzeciwdepresji.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania serwisu www.forumprzeciwdepresji.pl Regulamin określa w szczególności prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora. Jeżeli z przyczyn technicznych nie są Państwo w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: depresja@pl.mailgrs.com w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu w sposób dla Państwa czytelny.

§1 Wprowadzenie

1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia stanowi warunek korzystania z serwisu internetowego www.forumprzeciwdepresji.pl.
2. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.

§2 Informacje o Serwisie

1. Internetowy serwis www.forumprzeciwdepresji.pl jest serwisem informacyjnym dotyczącym:
a) depresji
b) akcji profilaktyczno-edukacyjnej Forum przeciw Depresji
2. Wszelkie prawa Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej Serwisu i danych w nim zawartych stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
3. W chwili potwierdzenia dokonania rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa („Umowa”) o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz użytkownika uznaje się chwilę potwierdzenia dokonania Rejestracji.
4. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem stosownego formularza zawartego na stronie Serwisu. Odstąpienie nie dotyczy usług, z których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od zawarcia Umowy.
5. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

§3 Definicje

1. Administrator – właściciel i administrator Serwisu, Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10.
2. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, sporządzony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu.
3. Serwis – serwis forumprzeciwdepresji dostępny pod adresem www.forumprzeciwdepresji.pl wraz z oprogramowaniem i bazami danych.
4. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

§4 Wymagania techniczne

1. Do efektywnego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
a) sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu obsługującym pliki JavaScript, Adobe Flash i cookies;
b) połączenie z siecią www
c) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail;
2. Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza, że sprzęt elektroniczny oraz połączenie telekomunikacyjne, którymi dysponuje, spełniają wymogi określone w ust. 1.
3. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt niedostosowany do obecnego stanu techniki, niekompatybilny lub w inny sposób niekorzystnie wpływający na działanie Serwisu, w tym powodujący zakłócenia lub zaburzenia w działaniu Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Użytkownika spowodowaną korzystaniem przez Użytkownika ze sprzętu lub połączenia telekomunikacyjnego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 1.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności
1. Servier Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych podawanych przez użytkowników stron internetowych należących do Servier. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników stron internetowych należących do Servier Polska, w tym Serwisu, jest firma Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10.
3. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku serwisów przeznaczonych dla osób z wykształceniem medycznym – także w celu weryfikacji uprawnień osoby do dostępu do zamieszczonych w Serwisie informacji. Zebrane dane mogą być przetwarzane również w celach informacyjnych i marketingowych. Informacja o wykorzystywaniu danych w tych celach znajduje się pod formularzami do zbierania danych.
4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem stron internetowych Servier nie są udostępniane podmiotom trzecim. Jeśli dane osobowe będą podlegały udostępnieniu innemu podmiotowi, informacja o tym zostanie zamieszczona pod formularzem do zbierania danych.
5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, w szczególności w celach marketingowych.
7. Strony internetowe należące do Servier nie są przeznaczone do przekazywania informacji poufnych. W szczególności użytkownicy forów internetowych przyjmują do wiadomości, że publikowane przez nich informacje widoczne będą dla wszystkich Użytkowników odwiedzających strony Servier.
8. Użytkownicy mający możliwość zamieszczania zdjęć na stronach Servier zobowiązani są do uzyskania zgody osób trzecich na publikację ich wizerunku.
9. Serwis wykorzystuje powszechnie stosowane pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, m.in. w celu wyświetlenia przez przeglądarkę właściwej strony Serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, ani w żadnym wypadku nie służą Administratorowi do gromadzenia takich danych, identyfikacji, bądź ustalania tożsamości konkretnych Użytkowników. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w sposób, który całkowicie wyłączy możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika.

§6 Odpowiedzialność Użytkownika
1. Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
2. Odpowiedzialność oraz szkoda jaka może wyniknąć z tytułu korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem.
3. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Administratora o każdym przypadku zauważenia naruszenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) nie naruszania majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora i osób trzecich,
b) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu o rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników.
5. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych lub Materiałów. do
6. Zabronione jest rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub jego zzawartości lub w związku z nimi.
7.

§7Usługi
1. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:
a. Depresji,
b. Akcji profilaktyczno-edukacyjnej Forum przeciw Depresji.
2. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych ani tym bardziej jako porada medyczna.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie, które dotyczą jakichkolwiek produktów leczniczych.
4. Użytkownik może zamieszczać w ramach Serwisu tylko informacje, materiały lub dane, których zamieszczanie wyraźnie dopuszczane jest przez funkcjonalności Serwisu. Z momentem umieszczenia tych danych, informacji i materiałów Użytkownik oświadcza, że jest w pełni uprawniony do ich umieszczenia w Serwisie i zezwala Administratorowi na korzystanie z tych danych, informacji i materiałów w ramach Serwisu, zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik zwalnia Administratora z wszelkich roszczeń wynikłych z nieprawdziwości lub niekompletności złożonych oświadczeń lub zapewnień.

§8Odesłania (linki)
1. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, o ile treści zamieszczone na tych stronach nie naruszają prawa, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
2. Administrator wyraźnie zakazuje umieszczania na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.
3. Posłużenie się odesłaniem zawierającym w kodzie program służący do przełamania zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do treści prezentowanych w Serwisie stanowi naruszenie prawa.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na stronach internetowych, do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie lub treści umieszczonych na stronach, do których prowadzą dalsze linki umieszczone na stronach, do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych lub bezpośrednio w plikach do których mogą bezpośrednio prowadzić linki umieszczone w Serwisie (deeplinking).
5. Administrator nie jest obowiązany do sprawdzania treści stron lub plików do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie.
6. Administrator niezwłocznie usunie linki umieszczone na stronach Serwisu, w przypadku powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na stronach lub w plikach, do których te linki prowadzą.

§ 9 Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych niedozwolonymi działaniami Użytkowników, awarią sprzętu, wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania Użytkownika lub siłą wyższą.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu wynikającą z przyczyn technicznych związanych z naprawą, konserwacją lub wymianą sprzętu, zmianą lub aktualizacją oprogramowania, służącymi do prowadzenia Serwisu.
4. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o przewidywanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
7. Administrator nie jest obowiązany do sprawdzania treści umieszczanych w Serwisie.
8. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną, a także odpowiedzialność cywilną względem Administratora bądź osób, których prawa narusza.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
10. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail: depresja@pl.mailgrs.com.
11. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji o naruszeniu.
12. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie oraz Użytkownika Zarejestrowanego, którego dotyczy zgłoszenie, o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia.
13. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
14. Administrator po sprawdzeniu prawdziwości i zasadności zgłoszenia naruszenia usunie z Serwisu treści objęte zgłoszeniem.

§10 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych Usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie na adres e-mail: depresja@pl.mailgrs.com
2. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, o ile reklamacja nie wynika z nieznajomości przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika.
4. Ze względu na charakter świadczonych Usług, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

§11 Procedura zablokowania dostępu do Serwisu
1. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
a. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
b. działania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom.
c. Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o której mowa w Regulaminie, w tym w przypadku wątpliwości co do zgodności w/w danych ze stanem rzeczywistym.
Niezależnie od powyższego, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.
2. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Użytkownika. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
3. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

§12 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, jest w każdym czasie nieodpłatnie dostępny pod adresem www.forumprzeciwdepresji.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu i zaakceptować nowy Regulamin w całości wyrażając zgodę na zawarte w nim postanowienia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia Regulaminu w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
5. Administrator poinformuje Użytkowników o każdorazowej zmianie Regulaminu przez opublikowanie w Serwisie nowej zmienionej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 3 dni od dnia zamieszczania nowej wersji Regulaminu w Serwisie w sposób określony w ust. 1.
6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i przepisach prawa decyduje Administrator.
8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę. Rozwiązać Umowę można poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili przesłania w/w formularza.
9. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowna Rejestracja takiego Użytkownika wymaga zgody Administratora.
10. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji,

§13 Kontakt
W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu prosimy o kontakt na adres e-mail: depresja@pl.mailgrs.com